Co je eskont a jak ovlivňuje vaše finance?

Eskont

Definice eskontu

Es kont je finanční nástroj, který umožňuje věřiteli získat dlužnou částku před datem splatnosti. Věřitel v takovém případě poskytne slevu z dlužné částky výměnou za okamžitou platbu. Es kont se obvykle vyjadřuje v procentech z dlužné částky a jeho výše závisí na faktorech, jako je doba zbývající do splatnosti, úroková sazba a kreditní riziko dlužníka. Prodej pohledávky s eskontem může být pro věřitele výhodný, pokud potřebuje rychle získat hotovost.

Výpočet eskontu

Es kont je finanční pojem, který označuje slevu z budoucí hodnoty peněz, pokud je získáme dříve, než bylo původně sjednáno. Jinými slovy, eskont představuje cenu za čas. Výpočet eskontu se provádí s využitím diskontní sazby, která odráží časovou hodnotu peněz. Čím delší je doba do splatnosti, tím vyšší je eskont.

Existují dva základní typy eskontu: obchodní eskont a bankovní eskont. Obchodní eskont se používá při platbě faktury před datem splatnosti, zatímco bankovní eskont se vztahuje na směnky.

Výpočet eskontu se může zdát složitý, ale s pomocí online kalkulaček a jednoduchých vzorců ho zvládne každý.

Použití eskontu v praxi

Escont se v podnikatelské praxi používá poměrně často. Dodavatelé ho nabízejí jako motivaci pro včasnou úhradu faktury. Pro odběratele je to zase možnost, jak ušetřit peníze. Typickým příkladem je nabídka "2 % sleva při platbě do 10 dnů". To znamená, že pokud odběratel uhradí fakturu do 10 dnů od data vystavení, získá slevu 2 % z ceny zboží nebo služby. Escont se ale nepoužívá jenom v obchodních vztazích. Využívají ho i banky a finanční instituce, například při eskontních úvěrech.

Výhody a nevýhody eskontu

Escont je užitečný nástroj krátkodobého financování, ale jako každá mince, i tato má dvě strany. Mezi hlavní výhody eskontu patří rychlost a jednoduchost. Firma získá peníze prakticky ihned po předložení faktury bance. Odpadá také riziko nezaplacení ze strany odběratele, jelikož pohledávku přebírá banka. Escont je ale dražší než běžný úvěr, jelikož banka si za své služby účtuje poplatek. Další nevýhodou je, že banka neeskontuje každou fakturu. Záleží na bonitě odběratele a na historii vzájemných obchodů. Escont se tak hodí spíše pro firmy s dostatkem kvalitních pohledávek a dobrou platební morálkou odběratelů.

Eskontní sazba a její vliv

Eskontní sazba je základní úroková sazba, za kterou si komerční banky půjčují peníze od centrální banky. Ovlivňuje úrokové sazby bankovních úvěrů a vkladů. Zvýšení eskontní sazby zdražuje úvěry, čímž snižuje poptávku po nich a tlumí inflaci. Naopak snížení sazby zlevňuje úvěry, stimuluje investice a ekonomický růst. Eskontní sazba je důležitým nástrojem měnové politiky, pomocí kterého centrální banka reguluje množství peněz v oběhu a ovlivňuje tak ekonomiku.

Rozdíl mezi diskontem a eskontem

Oba pojmy, diskont i eskont, se používají ve finanční sféře a označují slevu z ceny. Často se zaměňují, ale existuje mezi nimi zásadní rozdíl. Diskont představuje slevu z ceny zboží nebo služby, která je poskytována ihned při nákupu. Typicky se s ním setkáváme u objemových slev, věrnostních programů nebo akčních nabídek. Naopak eskont se vztahuje k cenným papírům, konkrétně k směnkám. Jde o odkup směnky bankou před datem její splatnosti, a to za cenu nižší, než je její nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou, za kterou banka směnku odkoupí, představuje eskontní poplatek, který je vlastně úrokem za poskytnutý úvěr.

Příklad výpočtu eskontu

Představte si, že vám váš obchodní partner dluží 10 000 Kč s datem splatnosti za 3 měsíce. Vy ale potřebujete peníze už teď. Banka vám nabízí eskont směnky s diskontní sazbou 10 % p. a. Kolik peněz vám banka vyplatí?

Výpočet je jednoduchý:

Diskont = (směnka x sazba x doba splatnosti) / (100 x 360)

Diskont = (10 000 Kč x 10 % x 90 dní) / (100 x 360 dní) = 250 Kč

Banka vám tedy vyplatí 9 750 Kč (10 000 Kč - 250 Kč). Eskont je tedy v tomto případě 250 Kč. Pamatujte, že se jedná o zjednodušený příklad a v praxi se mohou vyskytnout další poplatky.

Publikováno: 13. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: MartinDobrovsky

Tagy: eskont | význam slova eskont